Jersie Strands Grundejerforening

Om JSG

Find vigtig information om Jersie Strands Grundejerforening.

Græsklipning, brændesavning, flishugning m.m.

Tænk på dine omgivelser inden du sætter gang i støjende aktiviteter med diverse motorredskaber. Måske har naboen frokostgæster i haven, måske er det tidligt søndag morgen, måske er det sent tirsdag aften og måske er der også andre hensyn at tænke på.

Tal med dine naboer om det eller med dit vejlaug, så der kan skabes til en fælles forståelse for adfær i området.

Beskæring langs veje og stier

Buske og træer skal beskære ud til veje og stier, så beplantningen ikke er til gene for færdslen. Det skal alle grundejere på både kommunale og private fællesveje sørge for. Også selvom der fra grunden ikke er direkte adgang til vejen. Hvis du som grundejer ikke foretager den nødvendige beskæring, kan kommunen pålægge dig at gøre det inden for en tidsfrist.

Lamper, der indgår i vejbelysningen, skal være helt fri for bevoksningen, så der opnås et optimalt lysareal på området langs vejene.

 

 

Veje inklusive rabatter må ikke inddrages til haveanlæg eller parkeringspladser ved at lægge sten eller opsætte pæle for at forhindre kørsel i rabatten. Det gælder også bænke. Blomsterkasser, affaldsstationer, cykelstativer samt træer og buske. Som hovedregel er rabatten en del af vejen, der skal kunne bruges til at vige for en modkørende, så derfor må permanente forhindringer ikke opsættes. Men hav forståelse for en snor i en kort periode, hvor nysået græs skal beskyttes.

Parkering

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at parkere egne biler inde på egen grund. Mange af vore veje er smalle, og det er hverken pænt eller praktisk at have biler parkeret på vejen. Der er en forøget risiko for uheld, hvis fodgængere og biler samtidig skal passere en parkeret bil, ligesom det giver unødig slidtage i den modsatte rabat, hvis der er tale om en vej med græsrabatter. Gæsteparkering på vejene kan ikke undgås, men det bliver der jo bedre mulighed for, hvis der ikke også skal være plads til vore egne biler. Det er ikke tilladt at parkere lastbiler og påhængs- og campingvogne på vejene, de må kun parkeres på særlige pladser. Se Solrød kommunes hjemmeside om parkering.

Plankeværker og havemure

Bestyrelsen henstiller til medlemmerne, at de i videst muligt omfang undgår at opsætte plankeværker og havemure. Hvis der alligevel opsætte plankeværk eller havemur bør det ske mindst 30 cm inde på egen grund, og der bør plantes grønt foran ud mod andre. Det kan godt i visse situationer være praktisk med et plankeværk, men nogle steder er vejene så smalle, at det godt kan opleves som at bevæge sig i en slugt, når der er plankeværk på begge sider. Bestyrelsen vil derfor opfordre til i så høj grad som muligt at bevare og udvikle vores områdes grønne præg.


Vand fra badebassin i haven

Hvis der er tilsat kemikalier – både de klorholdige og de klorforgiftning -i badevandet, så skal badevandet tømmes ud i spildevandskloakken, så det kan komme på rensningsanlæg og dermed blive genbrugt. Det er ikke lovligt at tømme forurenet vand ud i haven eller i regnvandskloakken, da det vil forurene grundvandet.

Toilet og husets afløb er tilkoblet spildevandskloakken, og her kan vandet tømmes ud. Det kan dog være besværligt at trække vandslangerne ind i huset. Samlebåndene kan derfor med fordel anvendes, da det også vil gå hurtigere. I samlebåndets er regnvands og spildevandsbakken samlet. Det er spildevandskloakken der skal anvendes.

Lovbestemmelser for private fællesveje kan findes i Bekendtgørelse af lov nr. 1537 af 21.december 2010 om private fællesveje med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 379 af 2.maj 2011, § 13 i lov nr. 552 af 2.juni 2014, § 141 i lov nr. 1520 af 27.december 2014 og i § 5 i Lov nr. 175 af 21.o2.2017.

Jersie Strands Grundejerforening – december 2021