Jersie Strands Grundejerforening

                                                        December 2021

Kære medlemmer

Så nærmer julen sig hurtigt, og snart er vi ude af 2021. Det har været et broget år på mange måder og hele tiden med forventning om, at nu kunne vi snart få normale forhold igen efter en omfattende pandemi. Der var en lille kort smagsprøve på det, men den holdt ikke så længe, og nu er der igen turbulens i tilværelsen med omstilling og afsavn samt tvivl om fremtiden.

Det har også påvirket det frivillige arbejde i JSG i 2021, men vi har i bestyrelsen fundet muligheder for at gennemføre en del opgaver. Vi nævner nogle af dem her. 

Vi har afholdt en forsinket generalforsamling i september, fulgt op med en ekstraordinær generalforsamling i november for at få vedtægterne godkendt samt at få taget beslutning i diverse sager. Vi har holdt møder med kontaktpersoner og vejlaugsformænd om væsentlige forhold i foreningen, ligesom vi også har holdt møde for grundejere, der nu selv skal klare vejvedligeholdelsen frem over. 

Vejvedligeholdelsen er ophørt, og de resterende midler er i gang med at blive udbetalt til alle veje vest for Strandvejen. I kystområdet resterer 9 veje, der er i fuld gang med at organisere et fælles vejlaug, men som først forventer at være klar med vejlauget i januar. Derfor er der oprettet en midlertidig konto til dette område i JSG. Så snart der er etableret et vejlaug, vil kystområdets midler bliver overført hertil. Derefter er vejvedligeholdelsessagen afsluttet. 

Der kom også en afklaring om vores Skt. Hans arrangement på generalforsamlingen. Her blev bestyrelsens forslag om at udlicitere opgaven stemt ned. I stedet blev det besluttet, at JSG ikke skulle stå for et Skt. Hans bål næste år, medmindre en gruppe af grundejerforeningens medlemmer selv tilbyder at stå for arbejdet. Så nu er det op til medlemmerne at finde ud af, om traditionen med bålet er så værdifuld, at det er værd at yde lidt praktisk støtte til det. 

På grund af en offentlig myndigheds anmodning om at tinglyse et område på en af JSG´s strandgrunde, lagde bestyrelsen op til også at overveje en overdragelse af de to grunde med diverse betingelser til Solrød Kommune. Det var begrundet i en forventning om øgede udgifter bl.a. til kystsikring. Det blev behandlet på både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling. Der blev her givet opbakning til bestyrelsen til at acceptere en tinglysning af det ønskede areal. Denne tinglysning bliver nu gennemført. Med hensyn til overvejelser om overdragelse, så er der ikke taget beslutning om dette. Bestyrelsen vil derfor nu afvente afgørelsen om kystsikring i vores område, hvor der så også bliver en afklaring af udgifterne til foreningen både med hensyn til etablering og drift. Derefter kan sagen vurderes igen. 

Der er også i 2021 etableret en vagtordning i samarbejde med Solrød Strands Grundejerforening, der også er omtalt detaljeret i beretningen til generalforsamlingen i september. Der er stadig mulighed for at tegne et abonnement på vagtordningen, for jo flere der deltager, jo stærkere er signalet til eventuelle uønskede besøgende. 

Til sidst har vi igennem længere tid arbejdet på at forbedre hjemmesiden, så den er nem at overskue og bruge for os alle, ligesom vi har moderniseret og forbedret oplæggene. Det har været en stor opgave, og der skal fortsat sættes tid af til at følge op på det, så den hele tiden viser de aktuelle forhold og de sidste nyheder. 

Der er i perioden gået 2 medlemmer ud af bestyrelsen. Heldigvis var det rart at opleve, at der kom to nye medlemmer ind, der gerne ville være med til at løfte JSG-opgaven. Så nu er bestyrelsen igen i fulde omdrejninger.

Med dette overblik ind i bestyrelsens maskinrum ønskes I alle en glædelig jul samt et inderligt håb om et nytår med positivt nyt.

Julehilsen

Liselotte Brink Frederiksen