Jersie Strands Grundejerforening

Jersie Strands Grundejerforening indkalder til generalforsamling mandag d. 27.september 2021 kl. 19.00 i Aktivitetscentret, Solrød Center 85

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab for 2020 fremlægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent – herunder budgetbehandling.
5. Behandling af indkomne forslag

Forslagsstiller: Bestyrelsen
a. Foreningens vedtægter – forslag til konsekvensændringer samt mindre korrektioner.
Forslaget indeholder en nødvendig opfølgning af de vedtægtsændringer, der i 2019 blev truffet på generalforsamlingen med blandt andet oprettelse af vejlav og valg af kontaktpersoner for alle veje. Desuden præciseres ansvarsforhold efter krav fra foreningens bankforbindelse.

Forslagsstiller: Bestyrelsen
b. Anmodning fra ”Klar Forsyning”, Solrød Kommune, om accept af deklaration til tinglysning af delområde på foreningens fællesareal ved Sdr. Strandvej/Strandtoften.
Deklarationen omfatter et bælte på ca. 2 meter på hver side af nedgravede hovedkloakrør, der er en nødvendig del af kloaksystemet og som er placeret langs med skellet ind til de tre matrikler, der grænser op til fællesområdet. Konsekvenser af tinglysningen belyses i sagen, herunder også overvejelser om foreningens ejerforhold.

Forslagsstiller: Bestyrelsen
c. Fordeling af vejkontoens midler efter ophør af foreningens vejvedligeholdelsesordning.
Efter ophør af foreningens vejvedligeholdelse har alle de implicerede veje overtaget ansvaret selv med undtagelse af et større trafikalt
sammenhængende kystområde. Det omfatter 9 veje med 118 grundejere. Der har været et samarbejde med valgte repræsentanter for området, men det har ikke været muligt at få afsluttet arbejdet pga. generelle samfundsrestriktioner. Der lægges op til en afslutning af foreningens involvering i vejvedligeholdelsen inden udgangen af 2021. Som konsekvens af vejordningens ophør skal det indestående beløb på JSG-kontoen til vejvedligeholdelse fordeles.

Forslagsstiller: Bestyrelsen
d. Skt. Hans bål ved stranden.
Der har i de senere år været øgede krav til planlægning og gennemførelse af bål i det fredede område samtidig med, at det har været vanskeligt at få praktisk medlemsstøtte til opgaven. Der skal derfor tages stilling til, om arrangementet fortsat skal prioriteres. Ved beslutning om prioritering fremsættes forslag til at søge opgaven udliciteret til anden part f.eks. en forening, der kan stå for planlægning og
gennemførelse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Niels Høpner, Morten Pontoppidan og Liselotte Frederiksen.
2 suppleanter på valg: Brian Mørch samt valg af en suppleant til.

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (et årig)
Revisorer på valg: Chresten Kristensen og Anni Jensen. Revisorsuppleant på valg: Marianne Høglund.

8. Beretning og regnskab for JSG-Fonden (opløst d. 30.4.2020) Bilag.
Årsrapport med regnskab fra d. 1.1.-30.4. 2020 samt regnskab for resterende midler fra 1.5. – 31.12.2020

9. Eventuelt