Kystsikring

J

S

G

     Velkommen til


Jersie Strands Grundejerforenings hjemmeside

Her på siden vil vi bringe alle offentlige oplysninger vedrørende Kystsikring efterhånden, som disse indløber.

BESTYRELSENS FORORD TIL OPLÆG FRA AXEL BØGGILD

 

KYSTSIKRINGSMØDE for GRUNDEJERE ØST FOR Strandvejen


Som opfølgning af beslutning på JSG generalforsamling d. 10.4.2018 blev der afholdt et møde d. 29.maj 2018 om kystsikring. Oplæg fra mødet af teknisk chef i Solrød Kommune, Jens Bach og advokat Poul Heidmann fremlægges til orientering sammen med referatet. Desuden fremlægges også det personlige oplæg på mødet fra det tidligere bestyrelsesmedlem i JSG, Axel Bøggild.


Axel Bøggild havde - som forslagsgiver til den nuværende sikringsløsning ved lagunen - fået mulighed for at udtrykke sin mening om planen for kystsikringen, Han gav i sit indlæg udtryk for, at det ikke ville være nødvendigt at kystsikre på kystlinjen indenfor JSGs område, da der kun ville være små gener fra en oversvømmelse på 2 meter. Der henvises til oplægget. 

 

JSG BESTYRELSENS HOLDNING I januar 2018 støttede den daværende bestyrelse i JSG sammen med de tre øvrige grundejerforeninger i strandområdet og Dansk Naturfredningsforening planen om kystsikring til 2 meter langs stranden. Der vil blive vand ved hus og have med en vandhøjde på 2 meter, ligesom stier og sandklitter vil blive udsat for skader. Derudover vil der være en stor usikkerhed i forhold til vejrforhold - herunder især vindretninger, vindstyrke samt samspillet med klimaforandringer.


Ved disse vejrændringer som ofte pludselig sker, kan der komme risiko for en eller anden form for stormflod.  Dette ville efterfølgende kunne komme til at betyde oversvømmelser i kortere eller længere tid.


Alle disse usikkerheder vil formentlig også kunne påvirke de berørte ejendommes værdi. 

Et sikringsfundament på 2 meter i form af hævning af stien vil være et godt fundament at bygge videre på, såfremt det senere skulle vise sig at være nødvendigt med en forhøjelse af sikringsniveauet.

 

Vand og vejr kan være en af naturens mest brutalt ødelæggende kræfter. Vand kan - når vejr og vind er i oprør - stort set være umuligt at styre, og når man ikke kan styre det, så må man sikre sig bedst muligt på forhånd.

 

Denne holdning har et flertal af den nuværende JSG bestyrelse.


Men der er forskellige måder at se sikring på:


  • Nogle vil gerne forsikre sig – også måske mere end nødvendigt – for ikke at føle en risiko for at få uventede udgifter og ubehageligheder.

 

• Andre vælger nøje at vurdere om den gavn, der kan fås af at forsikre sig, svarer til omkostningerne. 

 

• Så er der nogle, der enten ikke tænker over det, eller som synes, at forholdene er i orden, og at der ingen fare er!

 

Det er Solrød Kommune, der skal lytte til borgerne, påtage sig det faglige ansvar og derefter beslutte planen!


Venlig hilsen fra bestyrelsen i JSG